menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Civil | Família | Infància i adolescència | Màsters | Postgrau

Postgrau ICAB en infància, adolescència, família i capacitat 2023 FORMAT ON-LINE

Inici: 17 de gener de 2023. Videoconferències en directe per Zoom.

Objectius

El Postgrau ICAB en infància, adolescència, família i capacitat 2022-2023 FORMAT ON-LINE és un curs de caràcter transversal i impartit des d'una perspectiva interdisciplinària. Està  dirigit als operadors jurídics, en particular als advocats/des que intervenen en processos de protecció de la infància i l'adolescència, de ruptura de parelles i de constitució de mesures de suport a persones amb discapacitat, i té com a objectius:

 1. Comprensió del marc normatiu, en particular la Llei 8/2021, de 4 de juny, protecció integral de la infància i l'adolescència davant de violència i la Llei 8/2021, de 2 de juny, per al suport a les persones amb discapacitat.
 2. Coneixement dels drets dels nens, nenes i adolescents i la seva defensa i protecció davant dels tribunals de justícia.
 3. Coneixement de les mesures o efectes derivats d'un procés de ruptura de matrimoni o parella estable, la reclamació davant els tribunals de justícia i els factors de ponderació de la decisió judicial en l'adopció d'aquestes mesures.
 4. Coneixement de les mesures de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, per al seu exercici davant els tribunals.
 5. Identificació dels aspectes transversals i no jurídics -psicològics- que subjacen en els processos d'infància, família i capacitat.
 6. Desenvolupament de les soft skills en el tracte i l'orientació professional de nens, nenes i adolescents, persones en processos de ruptura de parella i persones discapacitades.

El curs ha estat elaborat pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona en col·laboració amb la Plataforma "Familia y Derecho". 

Programa

PART I: L’especialitat de les matèries d’infants, família i capacitat.

TEMA 1. Especialització i competències.

 1. Les característiques pròpies del dret de família i la seva ràpida evolució: la contractualització o la privatització del dret de família.
 2. La interdisciplinarietat en els procediments de NNiA, família i discapacitat. Cap a una justícia terapèutica.
  • Un cas pràctic: el trasllat de l'acta de l'audiència dels NNiA als lletrats i les lletrades (pot ser en format de taula rodona).
 3. La desjudicialització: els mètodes alternatius de resolució de conflictes:
  • La mediació. Principis, en particular, la voluntarietat de la mediació. La intervenció en els diferents moments de la ruptura de la parella. El protocol d’intervenció. L'acord de mediació i homologació judicial.
  • L'arbitratge
  • La justícia col·laborativa. La conciliació
 4. L’especialització en l’ordre jurisdiccional civil de les matèries d'infància, família i capacitat. Les raons per a l’especialització. Fites legislatives. Reformes orgàniques. L'especialització de les persones que intervenen en el procés: jutges, advocats, ministeri fiscal i psicòlegs i la necessitat de formació específica (pot ser format taula rodona)
 5. La definició de les competències dels infants, família i capacitat.

TEMA 2.- Les persones operadores jurídiques: autoritat judicial i equips psicosocials

 1. Professionals intervinents I:
  • el Ministeri Fiscal i la Fiscalia de Menors.
  • el Jutge o Jutgessa de Família, el Jutge o Jutgessa de Vido i el Jutge o Jutgessa de menors.
  • el Lletrat o Lletrada de família
  • el lletrat o lletrada de la persona menor i la figura del Defensor Judicial.
 2. Professionals intervinents II:
  • els equips psicosocials (EATAF) i les persones professionals de la psicologia.
  • els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA).
  • les persones professionals de la salut mental i de centres de salut infanto-juvenil.
  • les unitats tècniques de recerca policial de menors.
 3. Professionals intervinents III:
  • la persona mediadora
  • el coordinador o coordinadora de parentalitat.
  • el personal tècnic dels Punts de Trobada.

PART II. Família

TEMA 3.- Les crisis matrimonials i de parella.

 1. Els principis generals del dret rectors de la ruptura familiar:
  • L'interès superior del menor: la configuració com a dret substantiu, principi general informatiu i norma de procediment.
  • El principi de la parentalitat positiva. Criteris i indicadors de la parentalitat positiva. Formulació legal. Parentalitat i coparentalitat positiva després de la ruptura de la parella
 2. Els pactes entre cònjuges o convivents en previsió de la ruptura i els pactes després d'aquesta en conveni regulador o fora d'aquest. Vinculació i efectes. Homologació judicial.
 3. Efectes de la ruptura familiar:
  • El pla de parentalitat.
  • La guarda compartida i el règim d'estades, relació i comunicació. La seva naturalesa de dret/deure. Criteris per determinar-los. Modalitats. La suspensió o limitació. Especial consideració als casos de violència masclista i de violència vicària.
  • La pensió per aliments a favor dels fills i filles. Fonament legal. Criteris de quantificació i forma de pagament. Causes d’extinció de la pensió d’aliments dels fills i filles majors d’edat. Despeses ordinàries i extraordinàries. L'incident de l'art. 776.4 LEC per a la determinació de les despeses extraordinàries.
  • La compensació econòmica per raó del treball prestat al règim de separació de béns. Pressuposts. Les regles de càlcul.
  • La pensió/prestació compensatòria del cònjuge i la prestació alimentària del convivent. Fonament. El desequilibri econòmic. Criteris per a la quantificació. La temporalitat de la pensió.
  • L’atribució de l’ús del domicili familiar. Criteris per determinar-los. L’interès més necessitat de protecció. La pròrroga de l’atribució de l’ús. Causes d’extinció.
  • L'atribució de la tinença dels animals de companyia.
  4. Violència contra la dona: competència objectiva dels jutjats de violència contra la dona. Mesures d’ordre civil.

TEMA 4. La diversificació de la institució familiar i els models de família

 1. Matrimoni i unions estables de parella. Diferències i similituds dels models de convivència. El ius connubi i el dret al desenvolupament lliure de la personalitat.
 2. L'heterogeneïtat del fet familiar: les famílies reconstituïdes.
  • La família reconstituïda. Concepte. Efectes específics de la família reconstituïda durant la convivència i després de la mort del progenitor: la cura i l'atenció personal dels fills no comuns; l'atenció econòmica dels fills del cònjuge o la parella estable que conviuen a la família reconstituïda. L'obligació dels fills de contribuir a aixecar càrregues de la família.
  • La ruptura de la família. Efectes en relació amb els fills: la presència de la nova parella i de la família a la vida del menor. La pensió d’aliments i l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar. La presència dels germans d'enllaç senzill. L´audiència conjunta.

TEMA 5. Els processos matrimonials i de ruptura de parella estables

 1. Processos matrimonials:
  • Procediment de mutu acord: el conveni regulador; ratificació judicial.
  • Procediment contenciós: les mesures provisionals; la demanda contenciosa de nul·litat, separació i divorci.
 2. Especialitats en matèria de prova:
  • La proposició i admissió dels mitjans de prova. La “anticipació” a la proposició de prova. La vista i criteris d'admissió de prova. En particular, les conclusions finals.
  • La prova d’ofici. Interrogatori de parts i testimonis.
  • Documents i documents electrònics. Els informes de centres d’educació, sanitaris i de salut mental. Els informes de detectius.
  • Les proves psicològiques. La proposició dels extrems de l’informe. Metodologia de l’avaluació psicològica. La contradicció de l’informe a la vista. (aquí seria convenient un jutge i un psicòleg).
 3. L’execució en els processos de família.
  • Execució de mesures personals. Els serveis auxiliars al jutjat de família. En particular, el coordinador de parentalitat, el Punt de Trobada Familiar i la teràpia forense.
  • Execució de mesures patrimonials. Els motius de l’oposició a l’execució. En particular, l’abús de dret. El llançament de l’habitatge familiar. L'embargament de sous i salaris.

PART III. Infància i Adolescència

TEMA 6. Protecció dels NNiA

 1. Marc normatiu internacional: la CDN
 2. Marc normatiu intern: La LOPJM i la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència. Referència a la LDOIA de Catalunya
 3. Els NNiA en situació de risc i desemparament.
  • La declaració de risc i desemparament. La defensa lletrada a la fase administrativa. La relació lletrada amb els EAIA i els centres d’acollida. Les famílies d’acollida i els centres d’acollida.
  • L'oposició a la resolució administrativa de desemparament. L’acte administratiu susceptible d’oposició. Acumulació de processos. Mesures cautelars. Intervenció de l'EATAF. Defensa lletrada dels progenitors.
  • Persones menors migrants soles. En particular, la determinació d'edat i l'informe mèdic forense.
 4. L'adopció nacional i internacional
 5. Les institucions de protecció de les persones menors: tutela, curatela i guarda de fet.
 6. La potestat parental: Contingut i funció.

TEMA 7.- Els drets dels NNA en el procediment judicial

 1. Drets d’àmbit general:
  • Els drets a la informació i l'assessorament, dret a l'atenció integral, dret a intervenir en el procediment judicial, dret a l'assistència jurídica gratuïta.
  • El dret de la persona menor a ser escoltada i escoltada: configuració legislativa i jurisprudencial. Bones pràctiques judicials. En particular, la STC de 9 de maig de 2019 i la seva recepció a la pràctica forense.
  • El dret a la intimitat del nen, nena i adolescent.
 2. El dret d’aliments dels NNiA. L’acció d’aliments. Execució de les mesures acordades en sentència. L'impagament de les pensions alimentàries.
 3. La protecció dels NNiA en supòsits transfronterers.
  • L'aplicació dels reglaments europeus a la protecció de nens: aliments, guarda i responsabilitat parental.
  • La sostracció internacional de menors.
 4. La protecció dels NNiA als expedients de jurisdicció voluntària:
 5. • Emancipació.
  • Desacords a l'exercici de la potestat parental. En particular, l'expedient de jurisdicció voluntària sobre la facultat d'elecció de centre escolar, domicili, vacunació i exposició de les persones menors a Internet (sharenting).
  • Exercici inadequat de la potestat o guarda del menor o d’administració de béns del menor.
 6. Els processos successoris amb NNiA: testament o escriptura pública de nomenament o exclusió de tutors patrimonials del NNiA.

TEMA 8.- La relació de filiació

 1. La relació jurídica de filiació. Noció. Principis. Tipologia. Maneres de determinació de la maternitat i la paternitat.
 2. La identitat de la persona. El nom i els cognoms de la filiació. Determinació de l’ordre dels cognoms i interès superior del menor.
 3. El dret del nen, nena i adolescent a conèixer-ne els orígens.
  • Monoparentalitat pel pare desconegut i pel pare anònim.
  • L'anonimat dels donants als tractaments de reproducció assistida.
 4. La pluriparentalitat. Els acords de reproducció. La maternitat subrogada.
 5. Situacions no regulades i buits de regulació. L'anomenada adopció d'embrions. La transsexualitat.
 6. Processos de reclamació i impugnació de la filiació. Mesures cautelars, en particular la prestació d’aliments. Especialitats probatòries. Les proves biològiques per a la determinació de la filiació.

PART IV. Capacitat

TEMA 9.- Suport a les persones amb discapacitat

 1. La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a de Nova York el 13 de desembre de 2006: el canvi de paradigma en el tractament jurídic de la discapacitat.
 2. La Llei 8/2021, de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica:
 3. Les mesures de suport a les persones amb discapacitat per a l’exercici de la seva capacitat jurídica: característiques, funció, àmbit, exercici, tipus i salvaguardes. Constància registral.
 4. La capacitat de les persones menors per regir la persona. La submissió a un tractament mèdic o psicològic (tractament psicològic per violència domèstica art. 158 CC; embarassos no desitjats; canvis de sexe). Els NNiA amb discapacitat.
 5. La previsió de mesures per al supòsit de discapacitat sobrevinguda i els acords de suport.
  • Els poders i mandats preventius
  • La guarda de fet
  • La curatela
  • El defensor judicial
 6. Dret transitori
 7. Modificació de les referències a la discapacitat a la legislació civil.
 8. Reformes pendents.
 9. El Decret Llei 19/2021, del 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment judicial de la capacitat:
  • L'assistència
  • Les bases de la propera reforma del Codi Civil de Catalunya en matèria de discapacitat
  • Els processos sobre adopció de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat.
 10. L’expedient de jurisdicció voluntària, de revisió de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat.
 11. Els processos sobre provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat. Proves preceptives en primera i segona instància. En particular, l’entrevista amb la persona amb discapacitat.

PART V. Aspectes no jurídics i transversals a la infància, adolescència família i discapacitat

TEMA 10.- Aspectes psicosocials en l’àmbit de la infància, família i capacitat

1. Les necessitats biopsicosocials de l'NNA segons el nivell evolutiu.
2. Les necessitats biopsicosocials del NNA amb necessitats especials (entre elles: trastorns del desenvolupament, trastorns de conducta alimentària, disfòria de gènere…)
3. Efectes de la violència, abús i explotació del NNA. Pautes per a la detecció i la intervenció.
4. Criteris valoratius per a l'avaluació forense a l'àmbit de família.
5. Repercussions del conflicte interparental als NNA. Pautes per contribuir a la reconducció.
6. NNa implicats en procediments judicials d’infants i família: efectes i factors protectors.
7. La detecció i la intervenció de situacions de risc i situacions de desemparament: protocols i pautes d'actuació per als professionals.
8. Patologies i problemàtiques psicològiques que afecten la capacitat. Criteris medicoforenses per a la valoració de la capacitat.

Professorat:

 • Aina Gassó Moser. Psicòloga
 • Ángel Serrano de Nicolás. Notari
 • Carlos García Roqueta. Diputat de la Junta de Govern de l'ICAB, responsable del Centre ADR-ICAB
 • Carlos Villagrasa Alcaide. Magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona i Patró de la Fundació Sociosanitària Sant Pere Claver i de la Fundacio Talleres Cataluña
 • Carmen Isabel Ortiz Rodriguez. Magistrada
 • Carmen Varela Álvarez. Advocada, Vicepresidenta de la Secció de Dret de Família de l’ICAB.
 • Cristina Carretero Peña. Lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat de 1a Instància núm. 14 de Barcelona
 • Cristina Díaz-Malnero Fernández. Advocada i Presidenta de la Sessió de Família Icab
 • Elena Lauroba Lacasa. Professora titular de Dret civil de la Universitat de Barcelona
 • Eva M. Atarés García. Magistrada del Jutjat de 1a Instància núm. 51 de Barcelona
 • Flora Calvo Babio. Advocada Experta en Dret internacional de família
 • Francisco Javier Pereda Gámez. President de la Secció 18a de l'Audiència Provincial de Barcelona
 • Isabel Winkels. Advocada
 • Joaquim de Miquel Sagnier. Secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
 • Joaquín Bayo Delgado. Advocat. Ex-magistrat l'Audiència Provincial de Barcelona
 • José Antonio García González. Advocat
 • José M. Gómez Villora. Audiència Provincial Valencia.
 • Juan Pablo González del Pozo. Magistrat
 • Judith Solé Resina. Catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Carmen Muñoz. Coordinadora Catalunya Fiscalía Civil.
 • Mª Eugènia Alegret i Burgués. Magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • Pilar Tintoré Garriga. Presidenta de la Secció de Dret de la Infància i l'Adolescència de l'ICAB
 • Magda Oranich Solagran. Advocada i Presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals
 • María del Camino Quiroga Martínez. Notaria
 • Maria del Carmen Parra Rodríguez. Advocada i Vicepresidenta de la Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ICAB
 • Maria Graciela Moreno Garupera. Magistrada del Jutjat de 1a Instància núm. 58 de Barcelona, de persones amb discapacitats.
 • Marta Rayo Allezcuren. Magistrada
 • Mercè Cartié Julià. Psicòloga
 • Mercè Pigem i Palmés. Vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona
 • Mila Arch Marín. Psicòloga forense i professora de la UAB
 • Pascual Ortuño Muñoz. Magistrat jubilat de la Secc. 12a de l'Audiència Provincial de Barcelona
 • Rocío Cuenca Márquez. Professora de Dret d'Esade-Ramon Llull
 • Rosa Artigas Porta. Advocada
 • Sílvia Gimenez-Salinas Colomer. Advocada d’infància
 • Victòria Monell Renart. Directora Gerent Fundació Malalts Mentals de Catalunya
 • Xavier Abel Lluch. Magistrat del Jutjat de 1a Instància núm. 14 de Barcelona. President de la plataforma Família i Dret

Diploma

Per tal d’obtenir el Diploma és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

Cancel·lació

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Postgrau. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Postgrau no tindran dret a cap devolució.

 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (entitat bancària ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

 

Preus i formes pagament:

 • Col·legiats/des ICAB : Matrícula de 435€ abans de l'inici de la formació + 6 quotes de 280€ de desembre a maig= TOTAL: 2115€
 • No Col·legiats/des ICAB: Matrícula de 490€ abans de l'inici de la formació + 6 quotes de 360€ de desembre a maig= TOTAL: 2650€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des 2350,00€ 2115,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 2650,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Civil | Família | Infància i adolescència | Màsters | Postgrau

Postgrau ICAB en infància, adolescència, família i capacitat 2023 FORMAT ON-LINE

Informació general

 • 17/01/2023 - 06/07/2023
 • Videoconferències en directe per Zoom.
 • Dimarts i dijous de 18 a 21h.
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×