open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Transparència. Codi Ètic ICAB

APROVAT EL 28 DE NOVEMBRE DE 2017

Codi ètic ICAB

Preàmbul

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb el propòsit de millorar el compliment dels seus objectius, decideix assumir un conjunt de valors, principis i regles que han d’inspirar la conducta dels membres de la Junta de Govern, comissions, seccions i personal.

El Codi Ètic és un referent valuós per a tota la comunitat de l’advocacia barcelonina i la seva obligatorietat s’estableix sobre la base de les raons ètico-morals i d’autoimposició que el justifiquen. En aquest sentit, el codi ètic no és una norma jurídica, sinó un recull de regles  i principis d’actuació professional que han d’orientar i governar la convivència entre les diferents persones i col·lectius de l’ICAB (“Codi Ètic”).

La força del Codi Ètic rau exclusivament en el compromís adquirit per totes les persones integrants de la comunitat institucional de l'ICAB de respectar un conjunt de valors i principis comuns en les seves conductes cap a endins i cap a fora del Col·legi.

Article 1. Objectius

La finalitat d’aquest Codi és recopilar un conjunt de compromisos ètics i fer-los visibles amb vista tant al funcionament de l’ICAB com a la seva relació amb la societat, perquè:

a)    Serveixi de carta de presentació dels valors, principis i compromisos generals del Col·legi davant de la societat.
b)    Faciliti compartir pautes de referència per a les actuacions dels diferents nivells de participació en els diferents òrgans i comissions.
c)    Ofereixi una guia general de principis i valors ètics que inspirin la diversitat de normes i reglaments que s’apliquen a l'ICAB.

Article 2. Principis ètics

2.1 Respecte pel nom i la reputació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

El nom de l’ICAB i la seva reputació són un capital assolit pels membres de Junta de Govern, de comissions i seccions, col·laboradors, personal i col·legiats en general que ens han precedit. Tots els membres de la comunitat col·legial han de tenir especialment clar que quan actuen en nom de l’ICAB les seves accions, opinions i comportaments s'associen a aquesta reputació. Si bé això no ha de constituir un límit a la llibertat d'expressió, sí que ha de ser un element important que cal considerar en qualsevol lloc i moment. Els membres de la Junta de Govern han de diferenciar especialment quan actuen a títol personal i quan ho fan com a representants institucionals. Cap membre o col·legiat ha de contribuir al fet que la imatge externa de l’ICAB resulti perjudicada per qualsevol acció que és únicament de caràcter personal. En aquest sentit, els representants de comissions de persones col·legiades han de tenir especial cura en què, quan fan declaracions públiques, quedi clar que no expressen el parer de l’ICAB atès que només la Junta de Govern, o els que aquesta designin expressament, tindrà aquesta capacitat.

2.2 No-discriminació

El respecte a la diferència i l'acceptació de la discrepància constitueixen  el patró de conducta democràtica que ha de presidir les relacions interpersonals a l’ICAB. La Junta de Govern vetllarà per a garantir el dret a no ser discriminats per motiu de naixement, origen racial o ètnic, gènere, religió, discapacitat, orientació política o sexual, identitat de gènere, condició socioeconòmica, llengua o qualsevol altra circumstància personal o social, amb l'únic requeriment de l'acceptació de les normes democràtiques. La tradició a l’ICAB és el diàleg, el reconeixement de la diversitat i l'acceptació de qualsevol debat, amb el respecte personal i col·lectiu com a límit. Ningú no té dret a desqualificar l'altre ni a negar-li el dret a expressar-se de manera pacífica i democràtica, ja que això és una manifestació d'intolerància; aquest principi es defensarà i aplicarà en tot moment i  se’n tindrà especial cura a totes les reunions i assemblees que tinguin lloc en el si del Col·legi.

2.3 Deure de confidencialitat

Els membres de la Junta de Govern, comissions i seccions i treballadors estan subjectes al deure de sigil i confidencialitat sobre aquella informació no pública i documentació que, relativa a la Corporació, posseeixin o coneguin i a la qual accedeixin com a conseqüència de l'exercici de la seva activitat, i no podran utilitzar-la indegudament en benefici propi o de tercers. En especial les dades de caràcter personal, com llistes de distribució o similars, a les que es pugui tenir accés per raó de la funció institucional que es desenvolupi han de ser objecte d’una especial cura i exigeix del compromís de respecte escrupolós de la normativa en matèria de protecció de dades.

S’observarà el secret professional respecte a la informació a la qual s’hagi pogut tenir accés, mantenint absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada o circumstància que es pogués conèixer amb ocasió del compliment del mandat o funció quedant absolutament prohibit cap ús diferent del que s’ha facultat.  Es podrà requerir als membres de Junta, de comissions i treballadors la signatura de documents específics de confidencialitat a l’efecte.

2.4 Foment de la participació

El dret de  participació de tots els col·legiats i col·legiades en la dinàmica de l’ICAB presidirà l’acció de la Junta de Govern, incentivant i, si s’escau, creant comissions i seccions com als canals adequats per a la lliure expressió de propostes i les accions necessàries per a mantenir i millorar la nostra activitat, amb el foment del diàleg i el rendiment de comptes. És un objectiu ferm enfortir i amplificar els valors de la participació, l’esforç i la meritocràcia, com una organització que fomenta i potencia la renovació dels òrgans.

2.5 Innovació i sostenibilitat

La innovació és l’eix transversal de tota la nostra acció perquè és la base de la millora en els serveis i forma part del tarannà de l’advocacia com a professionals necessàriament amatents davant els canvis legislatius i transformacions de la societat. Tota aquesta acció es farà amb un profund respecte i cura per la sostenibilitat, en tots els vessants, com a base per a la planificació i el desenvolupament de l’activitat de l’ICAB vetllant perquè els processos i les accions duts a terme siguin mediambientalment i socialment sostenibles, i econòmicament no deficitaris.

2.6 La qualitat, com a cultura institucional

A més a més de ser un dels pilars fonamentals de l’ICAB, la qualitat i la cerca de l’excel·lència conformen  un deure personal i de l’organització en tots els sentits. Per aquesta raó, el Col·legi relaciona i aplica el concepte de qualitat en les diferents funcions i accions en les quals treballa i l’enfoca cap als seus projectes, programes, teories, idees, metodologies i processos.

Es treballarà per aconseguir l’excel·lència i l’eficiència en tots els seus serveis i en els processos organitzatius. Es vetllarà per tenir en compte la veu dels col·legiats i col·legiades, prestant una especial cura en el tracte tant com en el rigor i professionalitat.

2.7 Transparència

L’ICAB desenvoluparà les seves accions i adoptarà els actes i decisions relacionades amb la gestió dels assumptes col·legials dels quals són competents de manera transparent, oferint la deguda informació que haurà de ser útil, veraç, actualitzada i comprensible i, sempre que sigui possible, en formats oberts i reutilitzables.

Les persones subjectes a aquest Codi han de garantir la implantació efectiva i han de promoure la millora i l’aprofundiment en les condicions de transparència de les seves activitats. En aquest sentit, han de garantir que, com a mínim, es publiqui la informació inclosa en les obligacions de publicitat activa establertes en la normativa de transparència al web institucional o en la secció habilitada a aquest efecte.

L’agenda institucional dels membres de la Junta de Govern serà pública i inclourà tots els actes i reunions que siguin de rellevància pública. Es consideren inclosos en les agendes, per regla general i sense ànim d’exclusivitat, els esdeveniments i reunions de caràcter polític o institucional, les reunions amb agents externs a la institució i les reunions internes d’especial rellevància per prendre decisions, i també les intervencions en mitjans de comunicació o en actes públics prèviament programats. Tot això, sense perjudici de la normativa aplicable i de la salvaguarda de la privacitat i dels drets fonamentals dels qui hi participen. Les agendes s’han de mantenir públiques, com a mínim, durant tot el mandat.

Així mateix serà pública tota la informació que tingui a veure amb la gestió econòmica, financera i organitzativa de la Corporació.  Es publicarà l’organigrama i tots els processos de selecció de personal o col·laboradors que es produeixin.

Article 3.- Normes de conducta

3.1 Conflicte d’interessos

Als efectes d’aquest Codi s’entén que existeix, o pot existir, conflicte d'interès quan concorren interessos col·legials i privats de tal manera que poden afectar negativament a l’exercici de les funcions encomanades com a membre o col·laborador de l’ICAB, de manera independent, objectiva, imparcial i honesta.

El conflicte d'interès sorgeix quan les persones subjectes a aquest Codi adopten decisions vinculades a l’ICAB que afecten els seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional, per suposar un benefici o perjudici als mateixos.

Es consideren interessos personals:

a)    els interessos propis.
b)    els interessos familiars, incloent-hi els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
c)    els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent.
d)    els de les persones amb qui tingui amistat íntima o enemistat manifesta.
e)    els de les persones jurídiques o entitats privades a les que les persones destinatàries del codi hagin estat vinculats per una relació laboral o professional en els dos anys anteriors al nomenament.
g)    els de les persones jurídiques o entitats privades a les que els familiars de la lletra b) estiguin vinculats per una relació laboral o professional, sempre que aquesta impliqui exercici de funcions de direcció, assessorament o administració.

Es consideren decisions vinculades a l’ICAB:

a)    subscriure un informe preceptiu, una resolució administrativa o un acte equivalent sotmès a dret privat.
b)    intervenir, mitjançant vot o la presentació de la proposta corresponent, en sessions d’òrgans col·legiats en els que s’adopti dita decisió

Als efectes d’evitar situacions de conflicte d'interès, les persones subjectes a aquest Codi, en l’exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, han de respectar les normes de conducta següents:

a)    inhibir-se de participar en qualsevol assumpte que pugui considerar-se que hi concorren interessos personals que perjudiquin l’assoliment dels interessos públics que motiva i guia la seva actuació, o en els que puguin concórrer qualsevol altra causa d’abstenció o recusació legalment prevista, i comunicar aquesta situació de manera immediata. En el cas de les i els càrrecs electes, han d’inhibir-se d’intervenir i votar en qualsevol assumpte en el qual hi tinguin un interès personal en els que pugui existir conflicte d'interès.
b)    abstenir-se de contractar personal, amb qui pugui haver conflicte d’interès, com a personal de direcció.
c)    abstenir-se d’emprar el càrrec per agilitzar o entorpir procediments o proporcionar algun benefici a una tercera persona, amb infracció del principi d’igualtat de tracte.
d)    abstenir-se de desenvolupar, o participar de manera indirecta, en qualsevol activitat aliena a les funcions col·legials o que pugui confrontar amb els interessos col·legials.
e)    no fer ús de la posició institucional o prerrogatives derivades del càrrec o lloc de treball per a obtenir avantatges personals o per a afavorir o per a perjudicar a altres persones, físiques o jurídiques, que puguin relacionar-se amb l’Administració.
f)    abstenir-se d’acceptar regals o presents que superin els usos habituals, socials o de cortesia ni, tampoc, favors o serveis en condicions més favorables que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions.

En els casos d'interès en què no sigui possible un diagnòstic concloent de situacions de conflicte, la no-intervenció en la decisió corresponent hauria de constituir la conducta d'elecció. L’ICAB possibilitarà amb l'articulació de mecanismes que ho facin possible, que en aquests casos els responsables de dirimir una qüestió n'estiguessin eximits.

3.2  Obsequis, regals i d’altres avantatges

Els membres de la Junta de Govern i el personal o col·laboradors no podran donar o acceptar regals o obsequis en el desenvolupament de la seva activitat professional. Excepcionalment, el lliurament i acceptació de regals i obsequis estaran permesos si concorren simultàniament les circumstàncies següents:

a)    siguin de valor econòmic irrellevant o simbòlic;
b)    responguin a signes de cortesia o a atencions comercials usuals; i
c)    no estiguin prohibides per la llei o les pràctiques comercials generalment acceptades.

Tampoc podran, directament o mitjançant persona interposada, oferir o concedir ni sol·licitar o acceptar avantatges o beneficis no justificats que tinguin per objecte immediat o mediat obtenir un benefici, present o futur, per a l’ICAB, per a si mateixos o per a un tercer. En particular, no podran donar ni rebre qualsevol forma de suborn o comissió, procedent de, o realitzat per, qualsevol altra part implicada, com a representants de l’ICAB.

Els actes de suborn, expressament prohibits, inclouen l'oferiment o promesa, directament o indirecta, de qualsevol tipus d'avantatge impròpia, qualsevol instrument per a la seva encobriment, així com el tràfic d'influències. Tampoc es podrà rebre, a títol personal, diners de clients o proveïdors, ni tan sols en forma de préstec o bestreta.

No es podran donar ni acceptar hospitalitats que influeixin, puguin influir o es puguin interpretar com a influència en la presa de decisions.

Quan hi hagi dubtes sobre el que és acceptable, l'oferta haurà de ser declinada o, si escau, consultada abans amb el superior jeràrquic immediat, qui pot remetre la consulta al Comitè d’Ètica.

3.3 Relació amb causa judicial

Els membres de Junta de Govern, de comissions o seccions delegades o electes i personal directiu o de responsabilitat, abans d'accedir a l'exercici de qualsevol responsabilitat, hauran de signar una declaració en la qual afirmin no haver incorregut en delicte algun lligat a corrupció, violència de gènere, delictes d'assetjament o discriminació, contra la llibertat i indemnitat sexuals, tortures o contra la integritat moral, així com la comissió de fets constitutius de delictes greus.

Qualsevol de les persones citades al paràgraf anterior  d’aquest article, al qual se li obri judici oral per un procediment penal, relacionat amb els que s’han detallat al paràgraf anterior, dimitirà del seu càrrec en el mateix moment en què se li traslladi l'acte d'obertura del mateix i sol·licitarà la baixa voluntària.

En el cas que resulti investigat per una resolució judicial, ha de donar compte de les concretes acusacions o delictes que se li imputen davant la Junta de Govern, per tal que, si cal, s’adoptin les mesures estatutàries oportunes en atenció als fets i la seva gravetat.

Si s’obrís judici oral per un delicte relacionat amb la violència de gènere o la llibertat i indemnitat sexuals (assetjament, abús o violació) o contra la integritat moral, o aquells lligats a la corrupció seran suspesos cautelarment en les seves funcions, i en cas de dictar-se una sentència condemnatòria que adquireixi fermesa seran cessats de les seves funcions.

En cas que resultés absolt per sentència ferma dels delictes que se li imputaven en un procediment penal, l’ICAB es compromet a adoptar les mesures necessàries per restablir el bon nom i l'honor de la persona absolta.

3.4  Contractació de serveis i proveïdors

L’ICAB està certificat per Norma ISO 9001 com a  base del Sistema de Gestió de la Qualitat el que suposa l’establiment d’una estructura completa i procedimentada de tots els processos amb l’objectiu final de prestar serveis al col·legiat i d’entre els quals tenen una importància cabdal els que tenen a veure amb els requisits de contractació i el control de la despesa incloent les necessàries autoritzacions. El present Codi Ètic subratlla la importància i necessitat de disposar d’aquest sistema i complir-lo.

Tot i així, es destaquen com a principis que han de regir sempre aquests processos els següents:

Relació amb tercers, proveïdors i empreses col·laboradores.

L'ICAB considera els seus col·laboradors i proveïdors indispensables per a la consecució dels seus objectius de creixement i millora de la qualitat de servei al col·legiat, buscant establir amb tots ells relacions basades en la participació, la confiança i el benefici mutu.

L'ICAB desenvoluparà i aplicarà unes instruccions internes de contractació que garantiran que la selecció de tots els que participin en processos de contractació d'obres, serveis o subministraments, es realitzi d'acord amb els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat, no discriminació, imparcialitat i objectivitat, aplicant criteris de qualitat i cost. Seran exclosos dels processos de contractació aquelles persones que estiguin afectades i implicades en conductes o comportaments reprovables administrativa o penalment.

Avaluació de col·laboradors

L’avaluació dels col·laboradors externs docents, és a dir, el professorat, autors i membres de comitès es realitzarà un cop finalitzada la seva col·laboració en l’activitat formativa i es basarà en:

-    els resultats de les enquestes de valoració dels assistents
-    l’aplicació de les pautes de treball establerts per l’ICAB (compliment registres, compliment programa assignatura, etc.) i la seva aptitud (interès, predisposició, etc.)

Els Responsables de les seccions de formació, juntament amb la direcció del curs, són els responsables de la revaluació del professorat.

Si els assistents puntuen amb 7 o més punts tots els ítems de l’enquesta relatius al professorat i no hi ha cap incidència rellevant es proposarà mantenir la col·laboració. Qualsevol excepció es justificarà adequadament.

Si els assistents puntuen amb 6 o menys punts alguns dels ítems de l’enquesta relatius al professorat i/o hi ha alguna incidència se li sol·licitarà millores per properes edicions o es prescindirà del seu servei.

Els professionals que no participin en activitats formatives amb l’ICAB en un període de 2 anys, com a mínim, seran donats de baixa.

Pel que fa als col·laboradors externs no docents, l’avaluació es realitzarà un cop finalitzada la seva col·laboració o anualment en el cas de col·laboradors amb permanència superior a un any i es basarà en l’aplicació de les pautes de treball establertes per l’ICAB (compliment registres, compliment objecte del contracte, compliment objectius, si s’escau; compliment de terminis, la seva aptitud i la seva actitud (interès, predisposició, etc.).

Els Responsables dels Departaments a instància dels quals s’hagi realitzat la contractació seran els qui, juntament amb la Direcció General, es responsabilitzaran de la reavaluació del col·laborador, si s’escaigués.

Despeses de representació

La representació, en termes generals, es durà a terme per una única persona designada a l’efecte. Si, per la naturalesa de la reunió, es requereix un segon acompanyament tècnic o de suport, caldrà que la proposta de viatge expliciti aquesta circumstància i les raons que la justifiquen.  

La contractació dels desplaçaments es farà cercant l’opció més directa però també la més econòmica i, com a màxim, en la modalitat turista plus.

La contractació de l’allotjament tindrà en compte tant la proximitat a l’esdeveniment al que s’hagi d’acudir per tal d’evitar despeses suplementàries, com la categoria que en cap cas podrà excedir de quatre estrelles superior (1). La secretaria de l’ICAB haurà de negociar, en aquelles destinacions més habituals, les tarifes amb hotels de les característiques esmentades que es comprometin a fer un descompte.

Els desplaçaments urbans es realitzaran de manera general en transport públic, sense perjudici que des de la secretaria de l’ICAB se cercarà la contractació de sistemes de transport interurbà que puguin tenir tarifes reduïdes i amb descompte.

La despesa generada per dinars i/o sopars, no podrà excedir amb caràcter general del doble del valor diari de l’IPREM (2).

Autoritzacions necessàries per a les despeses o inversions

Tota compra o inversió superior a 12.000 € requerirà la presentació a Junta de Govern d’un mínim de tres pressupostos i un informe de comparació des d’un punt de vista tant econòmic com tècnic.

Article 4. Control i verificació del compliment

4.1  Comitè d’Ètica

S’acorda la formació d’un Comitè d’Ètica que s’haurà d’encarregar de verificar el compliment d’aquest codi ètic, assenyalar les discrepàncies i disfuncions que puguin donar-se i proposar-ne les modificacions necessàries.

El Comitè estarà format per:

•    3 membres de Junta de Govern, un dels quals ha de ser el responsable de la Comissió de Deontologia
•    El Defensor del Col·legiat
•    1 membre del Comitè d’Empresa en representació dels treballadors
•    La persona que ostenti la Direcció General.
•    Un membre de la Comissió de Deontologia

El Comitè d’Ètica es reunirà, com a mínim un cop cada semestre.

4.2  Denúncies

Qualsevol col·legiat o col·legiada, així com qualsevol treballador o col·laborador de l’ICAB o tercer legitimat, podrà posar en coneixement del Comitè d’Ètica una acció que consideri contrària als preceptes establerts en aquest Codi Ètic.

A tal efecte es crea la bústia codietic@icab.cat que haurà de ser difosa i publicada en tots els canals de comunicació de l’ICAB.

Les denúncies hauran de ser sempre investigades i resoltes.

4.3. Règim disciplinari

L’ICAB, en el compliment  de les seves funcions públiques i privades, contemplades a l’article 39è i següents de la Llei 7/2006 del Parlament de Catalunya,  i dins de les facultats que se’n deriven, i dins del marc legal previst a l’estatut dels Treballadors, o normes que modifiquin o substitueixin aquests preceptes, desenvoluparà les mesures necessàries per a l’aplicació eficaç d’aquest Codi Ètic, o aquell que el modifiqui o substitueixi.

Quan el Comitè d’Ètica determini que alguna de les persones sotmeses al règim obligatori del Codi Ètic ha incomplert el previst a la Llei o al propi Codi Ètic, encarregarà al Departament de Recursos Humans, o a la Junta de Govern, en funció de la vinculació d’aquesta persona a l’ICAB, l’aplicació de les mesures disciplinàries conforme al règim de faltes i sancions previstes al Conveni Col·lectiu, o al règim de faltes i sancions previst a la Normativa de l’Advocacia Catalana, o els Estatuts Col·legials,  o en algunes de les Lleis que regulen les activitats del Codi (en especial la Llei Catalana de Transparència), per tal que s’iniciïn els procediments previstos en cada supòsit.

El present Codi Ètic ha estat aprovat per la Junta de Govern a 28 de novembre de 2017.
* Revisat en data 20 de gener del 2023

---

(1) En termes generals no es podrà superar l'import de 150 € per nit

(2) A 8 de novembre de 2017: 17,93 €

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×