menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Civil | Família | Infància i adolescència | Màsters | Postgrau

Postgrau ICAB en infància, adolescència, família i capacitat 2023-2024 FORMAT ON-LINE

Inici: 17/10/2023, format ON-LINE

Objectius:
 
Aquest curs, de caràcter transversal i impartit des d'una perspectiva interdisciplinària, està dirigit als operadors jurídics, en particular als advocats/des que intervenen en processos de protecció de la infància i l'adolescència, de ruptura de parelles i de constitució de mesures de suport a persones amb discapacitat, i té com a objectius:
 
 1. Comprensió del marc normatiu, en particular la Llei 8/2021, de 4 de juny, protecció integral de la infància i l'adolescència davant de violència i la Llei 8/2021, de 2 de juny, per al suport a les persones amb discapacitat.
 2. Coneixement dels drets dels nens, nenes i adolescents i la seva defensa i protecció davant dels tribunals de justícia.
 3. Coneixement de les mesures o efectes derivats d'un procés de ruptura de matrimoni o parella estable, la reclamació davant els tribunals de justícia i els factors de ponderació de la decisió judicial en l'adopció d'aquestes mesures.
 4. Coneixement de les mesures de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, per al seu exercici davant els tribunals.
 5. Identificació dels aspectes transversals i no jurídics -psicològics- que subjacent en els processos d'infància, família i capacitat.
 6. Desenvolupament de les soft skills en el tracte i l'orientació professional de nens, nenes i adolescents, persones en processos de ruptura de parella i persones discapacitades.
El curs ha estat elaborat en col·laboració amb la Plataforma Família i Dret.
 
Programa:
 
PART I: L'ESPECIALITAT DE LES MATÈRIES D'INFÀNCIA, FAMÍLIA I CAPACITAT.
 
TEMA 1. Especialització i competències.
 
Les característiques pròpies del dret de família i la seva ràpida evolució: la contractualització o la privatització del dret de família.
La interdisciplinarietat en els procediments de NNiA, família i discapacitat. Cap a una justícia terapèutica.
L’especialització en l’ordre jurisdiccional civil de les matèries infància, família i capacitat. Les raons per a l’especialització. Fites legislatives. Reformes orgàniques. L’especialització de les persones que intervenen en el procés: jutges, advocats, ministeri fiscal i psicòlegs i la necessitat de formació específica (Pot ser format taula rodona).
La definició de les competències dels jutjats d’infants, família i capacitat.
La competència judicial internacional i l’aplicació judicial del dret estranger. 
 
PART II. FAMÍLIA.
 
TEMA 2.- Les crisis matrimonials i de parella.
 
Els principis generals del dret rectors de la ruptura familiar:
L'interès superior del menor: la configuració com a dret substantiu, principi general informatiu i norma de procediment.
El principi de la parentalitat positiva. Criteris i indicadors de la parentalitat positiva. Formulació legal. Parentalitat i coparentalitat positiva després de la ruptura de la parella
Els pactes entre cònjuges o convivents en previsió de la ruptura i els pactes després d'aquesta en conveni regulador o fora d'aquest. Vinculació i efectes. Homologació judicial.
L´atribució de l´ús del domicili familiar. Criteris per determinar-los. L’interès més necessitat de protecció. La pròrroga de l’atribució de l’ús. Causes d’extinció.
La compensació econòmica per raó del treball prestat al règim de separació de béns. Pressupostos. Les regles de càlcul.
La pensió/prestació compensatòria del cònjuge i la prestació alimentària del convivent. Fonament. El desequilibri econòmic. Criteris per a la quantificació. La temporalitat de la pensió.
Fiscalitat familiar.
Aspectes fiscals.
Fiscalitat en el divorci.
Diferències entre pensió compensatòria i pensió econòmica.
Efectes de la ruptura familiar:
El pla de parentalitat.
La guarda compartida i el règim d'estades, relació i comunicació. La seva naturalesa de dret/deure. Criteris per determinar-los. Modalitats. La suspensió o limitació. Especial consideració als casos de violència masclista i de violència vicària.
La pensió per aliments a favor dels fills i filles. Fonament legal. Criteris de quantificació i forma de pagament. Causes d’extinció de la pensió d’aliments dels fills i filles majors d’edat. Despeses ordinàries i extraordinàries. L'incident de l'art. 776.4 LEC per a la determinació de les despeses extraordinàries.
L'atribució de la tinença d'animals de companyia.
Violència contra la dona: competència objectiva dels jutjats de violència contra la dona. Mesures d’ordre civil.
TAULA RODONA Professionals intervinents en els processos de família.
 
TEMA 3. La diversificació de la institució familiar i els models de família.
 
Matrimoni i unions estables de parella. Diferències i similituds dels models convivencials. El ius connubi i el dret al lliure desenvolupament de la personalitat.
L'heterogeneïtat del fet familiar: les famílies reconstituïdes.
La família reconstituïda. Concepte. Efectes específics de la família reconstituïda durant la convivència i després de la mort del progenitor: la cura i l'atenció personal dels fills no comuns; l'atenció econòmica dels fills del cònjuge o la parella estable que conviuen a la família reconstituïda. L'obligació dels fills de contribuir a aixecar càrregues de la família.
La ruptura de la família. Efectes en relació amb els fills: la presència de la nova parella i de la família a la vida del menor. La pensió d’aliments i l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar. La presència dels germans d'enllaç senzill. L´audiència conjunta.
 
TEMA 4. Els processos matrimonials i de ruptura de parella estables.
 
Processos matrimonials:
Procediment de mutu acord: el conveni regulador; ratificació judicial.
Procediment contenciós: les mesures provisionals; la demanda contenciosa de nul·litat, separació i divorci.
Especialitats en matèria de prova.
La proposició i admissió dels mitjans de prova. La “anticipació” a la proposició de prova. La vista i criteris d'admissió de prova. En particular, les conclusions finals.
La prova d'ofici. Interrogatori de parts i de testimonis.
Documents i documents electrònics. Els informes de centres d’educació, sanitaris i de salut mental. Els informes de detectius.
Les proves psicològiques. La proposició dels extrems de l’informe. Metodologia de l’avaluació psicològica. La contradicció de l’informe a la vista. (Aquí seria convenient un jutge i un psicòleg).
L'execució als processos de família. 
Execució de mesures personals. Els serveis auxiliars al jutjat de família. En particular, el coordinador de parentalitat, el Punt de Trobada Familiar i la teràpia forense.
Execució de mesures patrimonials. Els motius de l’oposició a l’execució. En particular, l’abús de dret. El llançament de l’habitatge familiar. L'embargament de sous i salaris.
Reconeixement i execució de decisions estrangeres. Els Reglaments del Parlament Europeu 1215/2012; 2201/2003; 2016/1104; 2019/1111, i 4/2009.
Cooperació internacional en matèria civil. La Llei 29/2015, del 30 de juliol, de Cooperació jurídica internacional. 
TAULA RODONA Professionals intervinents en els processos.
 
PART III. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA.
 
TEMA 5. Protecció dels NNiA
 
Sessió Marc normatiu internacional: la CDN.
L'adopció nacional i internacional.
Marc normatiu intern: La LOPJM i la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència. Referència a la LDOIA de Catalunya
Els NNiA en situació de risc i desemparament.
La declaració de risc i desemparament. La defensa lletrada a la fase administrativa. La relació lletrada amb EAIA i centres d'acollida. Les famílies d’acollida i els centres d’acollida.
L'oposició a la resolució administrativa de desemparament. L’acte administratiu susceptible d’oposició. Acumulació de processos. Mesures cautelars. Intervenció de l'EATAF. Defensa lletrada dels progenitors.
Persones menors migrants soles. En particular, la determinació d'edat i l'informe mèdic forense.
Accés de l'adolescent a un advocat de confiança.
Avaluació cas pràctic
Les institucions de protecció de les persones menors: tutela, curatela i guarda de fet.
La potestat parental: Contingut i funció.
 
TEMA 6.- Els drets dels NNA en el procediment judicial
 
Drets d'àmbit general:
Els drets a la informació i l'assessorament, dret a l'atenció integral, dret a intervenir en el procediment judicial, dret a l'assistència jurídica gratuïta.
El dret de la persona menor a ser escoltada i escoltada: configuració legislativa i jurisprudencial. Bones pràctiques judicials. En particular, la STC de 9 de maig de 2019 i la seva recepció a la pràctica forense.
El dret a la intimitat del nen, nena i adolescent.
El dret d’aliments dels NNiA. L’acció d’aliments. Execució de les mesures acordades en sentència. L'impagament de les pensions alimentàries.
La protecció dels NNiA en supòsits transfronterers.
L'aplicació dels reglaments europeus a la protecció de nens: guarda i responsabilitat parental.
La sostracció internacional de menors.
La protecció dels NNiA als expedients de jurisdicció voluntària:
Emancipació
Desacords en l'exercici de la potestat parental. En particular, l’expedient de jurisdicció voluntària sobre la facultat d’elecció de centre escolar, domicili, vacunació i exposició de les persones menors a internet (sharenting).
Exercici inadequat de la potestat o la guarda del menor o d'administració de béns del menor.
Els processos successoris amb NNiA: testament o escriptura pública de nomenament o exclusió de tutors patrimonials del NNiA.
 
TEMA 7.- La relació de filiació.
 
La relació jurídica de filiació. Noció. Principis. Tipologia. Maneres de determinació de la maternitat i la paternitat.
La identitat de la persona. El nom i els cognoms de la filiació. Determinació de l’ordre dels cognoms i interès superior del menor.
El dret del nen, nena i adolescent a conèixer-ne els orígens.
Monoparentalitat pel pare desconegut i pel pare anònim.
L'anonimat dels donants en els tractaments de reproducció assistida.
La pluriparentalitat. Els acords de reproducció. La maternitat subrogada.
Situacions no regulades i buits de regulació. L'anomenada adopció d'embrions. La transsexualitat.
Processos de reclamació i impugnació de la filiació. Mesures cautelars, especialment la prestació d'aliments. Especialitats probatòries. Les proves biològiques per a la determinació de la filiació.
TAULES RODONES Professionals intervinents en els processos.
 
PART IV. CAPACITAT
 
TEMA 8.- Suport a les persones amb discapacitat
 
La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006: el canvi de paradigma en el tractament jurídic de la discapacitat.
La Llei 8/2021, de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la capacitat jurídica:
Les mesures de suport a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la capacitat jurídica: característiques, funció, àmbit, exercici, tipus i salvaguardes. Constància registral.
La capacitat de les persones menors per regir la persona. El sotmetiment a un tractament mèdic o psicològic (tractament psicològic per violència domèstica art. 158 CC; embarassos no desitjats; canvis de sexe). Els NNiA amb discapacitat.
La previsió de mesures per al supòsit de discapacitat sobrevinguda i els acords de suport.
Els poders i mandats preventius
La guarda de fet
La curatela
El defensor judicial
Dret transitori.
Modificació de les referències a la discapacitat a la legislació civil
Reformes pendents.
El Decret Llei 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment judicial de la capacitat:
L'assistència
Les bases de la propera reforma del Codi Civil de Catalunya en matèria de discapacitat
Els processos sobre adopció de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat.
L’expedient de jurisdicció voluntària, de revisió de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat.
Els processos sobre provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat. Proves preceptives en primera i segona instància. En particular, l’entrevista amb la persona amb discapacitat.    
 
PART V. ASPECTES NO JURÍDICS I TRANSVERSALS A LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA FAMÍLIA I DISCAPACITAT.
 
TEMA 9.- Aspectes psicosocials a l'àmbit de la infància, família i capacitat.
 
Les necessitats biopsicosocials de l'NNA segons el nivell evolutiu.
Les necessitats biopsicosocials del NNA amb necessitats especials (entre elles: trastorns del desenvolupament, trastorns de conducta alimentària, disfòria de gènere…)
Efectes de la violència, abús i explotació de l'NNA. Pautes per a la detecció i la intervenció.
Criteris valoratius per a l'avaluació forense a l'àmbit de família.
Repercussions del conflicte interparental als NNA. Pautes per contribuir a la reconducció.
NNa implicats en procediments judicials d'infància i família: efectes i factors protectors.
La detecció i la intervenció de situacions de risc i situacions de desemparament: protocols i pautes d'actuació per als professionals.
Patologies i problemàtiques psicològiques que afecten la capacitat. Criteris medicoforenses per a la valoració de la capacitat.
 
Professorat: 
 
 • Aina Gassó Moser. Psicòloga
 • Ángel Serrano de Nicolás. Notari
 • Carlos Durán-Sindreu i Terol. Economista
 • Carlos Villagrasa Alcaide. Magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona i Patró de la Fundació Sociosanitària Sant Pere Claver i de la Fundacio Talleres Cataluña
 • Carmen Varela Álvarez. Advocada, Vicepresidenta de la Secció de Dret de Família de l’ICAB.
 • Cristina Díaz-Malnero Fernández. Advocada i Presidenta de la Sessió de Família Icab
 • Ernest Pascual Franquesa. Magistrat
 • Flora Calvo Babio. Advocada Experta en Dret internacional de família
 • Francisca Verdejo Torralba. Magistrada
 • Isabel Winkels. Advocada
 • Joaquín Bayo Delgado. Advocat. Ex-magistrat l'Audiència Provincial de Barcelona
 • Joaquin Poch Sala. Advocat
 • José Antonio García González. Advocat
 • José Manuel Muñoz Vicente. Psicòleg Forense 
 • Josep Guiu Badia. Advocat fiscalista
 • Juan Pablo González del Pozo. Magistrat
 • Judith Solé Resina. Catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Ma. Pilar Tintoré Garriga. Presidenta de la Secció de Dret de la Infància i l'Adolescència de l'ICAB
 • Magda Oranich Solagran. Advocada i Presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals
 • María del Camino Quiroga Martínez. Notaria 
 • Maria Graciela Moreno Garupera. Magistrada del Jutjat de 1a Instància núm. 58 de Barcelona, de persones amb discapacitats.
 • Mila Arch Marín. Psicòloga forense i professora de la UAB
 • Montse Pintó Sala. Advocada i fundadora de l'Associació ADOPTA
 • Noemí Pereda Beltran. Professora titular de Victimología de la UB, Directora del GReVIA.
 • Regina Selva Santoyo. Magistrada
 • Rocío Cuenca Márquez. Professora de Dret d'Esade-Ramon Llull
 • Rosa Artigas Porta. Advocada
 • Sílvia Gimenez-Salinas Colomer. Advocada d’infància
 • Victòria Monell Renart. Directora Gerent Fundació Malalts Mentals de Catalunya
 • Xavier Abel Lluch. Magistrat del Jutjat de 1a Instància núm. 14 de Barcelona. President de la plataforma Família i Dret
 • Xavier Puigdollers Noblom. Advocat, patró de la Fundació Sant Raimon de Penyafort i professor associat de Dret Constitucional de la UAB

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats/des ICAB:
Matrícula de 435€ + 6 quotes mensuals domiciliades (de 280€ cadascuna)= TOTAL: 2115€

-    No Col·legiats/des ICAB:
Matrícula de 490€ + 6 quotes mensuals domiciliades (360€ cadascuna)= TOTAL: 2650€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des 2350,00€ 2115,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 2650,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Civil | Família | Infància i adolescència | Màsters | Postgrau

Postgrau ICAB en infància, adolescència, família i capacitat 2023-2024 FORMAT ON-LINE

Informació general

 • 17/10/2023 - 14/05/2024
 • Dimarts i dijous de 18 a 21h. Videoconferències en directe per ZOOM amb la càmera encesa
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×