open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Informació d’inscripció al Registre d'advocats/des comunitaris/es del Col·legi

Servei d'Atenció Col·legial (SAC) | Adhesions, Incripcions i Registres

Informació d’inscripció al Registre d'advocats/des comunitaris/es del Col·legi

Són advocats/des comunitaris/es inscrits/inscrites aquells/es advocats/des amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu que, d’acord amb la normativa vigent en matèria de lliure establiment de l’advocacia, s’inscriuen al Registre d’advocats/des comunitaris/es del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per exercir la professió de manera permanent, en un domicili únic o principal, en l’àmbit d’aquest Col·legi. Els advocats/des comunitaris/es inscrits/es estan subjectes als mateixos drets i obligacions, prohibicions i incompatibilitats que la resta de persones col·legiades, en els termes i amb les limitacions que estableix la normativa reguladora específica.

En concret, els seus drets i obligacions són els següents:     

 • Obligació d'inscriure's, abans d'iniciar l'activitat a Espanya, davant del Col·legi de l’Advocacia corresponent al domicili professional únic o principal en el territori espanyol.
 • Obligació de la persona interessada de continuar inscrita davant de l'autoritat competent de l'Estat d'origen per conservar la seva condició d'advocat/da.
 • Obligació d'exercir amb expressa menció del títol professional d'origen.
 • Prohibició de la utilització de la denominació "advocat/da" a qualsevol de les llengües oficials d'Espanya.
 • Subjecció a les mateixes regles professionals i deontològiques que regeixen per als advocats/des exercents amb títol espanyol.
 • Dret a associar-se i exercir en grup a Espanya amb subjecció a les mateixes normes que regeixen per als advocats/des amb títol espanyol.
 • Dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions als càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi.

I pel que fa al seu àmbit d’actuació:

 • Els advocats/des inscrits/es poden prestar assessorament jurídic en matèria de Dret del seu Estat d'origen, Dret Comunitari, Dret Internacional i Dret espanyol. L'activitat de l'advocat/da inscrit/a en la defensa del client, exigeix que "actuï concertadament" amb un advocat/da col·legiat/da en un Col·legi espanyol, en els següents casos:
  • Quan, en aplicació de la legislació espanyola, sigui preceptiva la intervenció d'advocat/da per a les actuacions davant dels Jutjats o Tribunals o davant Organismes públics amb funcions jurisdiccionals.
  • Quan, malgrat no ser preceptiva la intervenció d'advocat/da, la Llei exigeixi que si la persona interessada no intervé per si mateix davant de l'òrgan<a[òrgan|orgue]> judicial, no pugui fer-ho cap altra persona que no sigui advocat/da.</a[òrgan|orgue]>
  • Per a l'assistència, comunicació i visites amb detinguts i presos.
 • No poden estar incorporats/des en les llistes del Torn d'Ofici de qualsevol Col·legi d'Advocats espanyol.

La documentació que caldrà aportar per a inscriure’s en el Registre d’Advocats/des Comunitaris/es és la següent:

 1. Impresos facilitats pel Col·legi, degudament complimentats:
 • Sol·licitud d’inscripció
 • Dades personals per aparèixer a la Guia Judicial
 • Altres dades relacionades amb les funcions col·legials
 • Dades de domiciliació bancària
 • Declaració Jurada de manca d’incompatibilitats
 • Jurament deontològic
 • Sol·licitud de correspondència per correu electrònic i d’adreça de correu electrònic (voluntària)
 • Sol·licitud d’alta de cobertura de pòlissa de responsabilitat civil
 • Informació en matèria de protecció de dades
 • Informació relativa als carnets col·legials
 • Sol·licitud d’incorporació al Grup de l’Advocacia Jove
 • Informació Revista Jurídica de Catalunya
 • Sol·licitud de certificació incorporació com a advocat/da del Consejo General de la Abogacía Española 
 1. Certificat d’inscripció davant l'autoritat competent de l’Estat membre d’origen, expedit amb una antelació màxima de tres mesos acreditativa que la persona interessada és un professional de l’advocacia i en la qual s’inclogui la informació disciplinària i la seva traducció jurada. En cas de pertànyer a un grup o societat professional a l’Estat d’Origen, en el certificat s’haurà d’incloure la denominació i forma jurídica d’aquest.
 2. Certificat de penals (Model 790): Obtenció del certificat: Presencial a la Gerència Territorial de Justícia (Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals) o per internet www.mjusticia.es amb DNI electrònic.  
 3. Certificat de penals de l’Estat d’origen, amb traducció jurada.
 4. Una fotografia original mida carnet.
 5. Fotocòpia del Passaport o document d’identitat o qualsevol altre document acreditatiu de tenir la nacionalitat d’un Estat Membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu.
 6. Justificant del règim de previsió social escollit.
 • Persona treballadora per compte propi, a triar entre:
 • Persona treballadora per compte aliè: en Règim General de la Seguretat Social. Aportar:
  • Còpia del contracte laboral amb la categoria professional d'advocat/da. Si el contracte és com a persona llicenciada en dret també s’haurà d’adjuntar un certificat de l’empresa conforme es realitzen tasques pròpies de l'exercici de l'advocacia.
  • Certificat que acrediti tenir coberta la previsió social professional a l’Estat d’Origen amb un nivell equiparable a la dels advocats espanyols.
 1. Resguard d’ingrés a Arquia Banca dels drets d’inscripció al Col·legi: 500,95€. Informació sobre l’import de les despeses d’incorporació i les quotes a l’apartat de la pàgina web col·legial: “quotes col·legials”.

Comprovada la correcció de la documentació presentada, s’ingressarà l’import a Arquia Banca. Aquesta ofereix un finançament especial al 0% d’interès per l’import de la quota d’ingrés de la col·legiació.

Un cop satisfets els drets d’incorporació al Col·legi i presentada tota la documentació anterior, us inscriure’m a les Sessions d’Orientació Professional.

Caldrà aportar la traducció jurada de tots els documents expedits pel país d’origen, i les fotocòpies de la documentació hauran d’estar compulsades.

El temps aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 30 dies.

El termini legalment establert és de dos mesos.

Si us col·legieu per primer cop i ho feu com a exercent aquest any, gaudireu, durant dos anys a comptar des del moment de la col·legiació, d’un bo* de 300 euros bescanviable en qualsevol activitat formativa organitzada pel Col·legi.

*Cal mantenir la condició d’exercent mentre es gaudeix d’aquest bo.

Documents

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×