open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 26 de març a l'1 d'abril de 2022

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

01/04/2022

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2022, para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-B-2022-10102.pdf 
Publicat al BOE d’01-04-2022  
Plazo de presentación de solicitudes  15 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU.- RESOLUCIÓ XGO/916/2022, de 30 de març, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern mitjançant el qual s'obre la convocatòria de subvencions per a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (RICIP 2022) (ref. BDNS 618254) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8639/1899041.pdf 
Publicat al DOGC d’01-04-2022 
El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU.- RESOLUCIÓ XGO/917/2022, de 30 de març, per la qual es dona publicitat a un Acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau (Entitats 2022) (ref. BDNS 618253) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8639/1899053.pdf 
Publicat al DOGC d’01-04-2022
El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ ACC/904/2022, de 28 de març, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 617954) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8639/1899153.pdf 
Publicat al DOGC d’01-04-2022 
El termini de presentació de sol·licituds d'ajuts per a les actuacions subvencionables, que estableix l'apartat 5 de l'annex 1 de l'ordre que aprova les bases reguladores, executades i pagades des del 30 de setembre del 2021 al 30 de setembre 2022, s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de setembre de 2022.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria del 13è Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8639/1899069.pdf 
Publicat al DOGC d’01-04-2022 
Les candidatures han de correspondre a investigadors o investigadores o grups d'investigació que hagin realitzat els seus treballs en el camp de la tecnologia durant els últims anys a Espanya. Els treballs han de presentar-se a la seu electrònica de la UPC fins al 30 de juny 2022.

Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Aulas de la Naturaleza" durante el periodo estival de 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10061.pdf 
Publicat al BOE de 31-03-2022 
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado y finalizará el 25 de abril de 2022.

Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2022 de la Dirección del Consorcio Público de Gestión Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.) por la que se hace pública la convocatoria de ocho becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién titulados de grado (curso 2020-2021 o posterior) o estudiantes de máster universitario 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10067.pdf 
Publicat al BOE de 31-03-2022 
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado. se dirigirán al director del Instituto de Astrofísica de Canarias y serán presentadas de cualquiera de las dos formas descritas en la correspondiente resolución.

Extracto de la Resolución 29 de marzo de 2022, de la Dirección del Consorcio Público de Gestión Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) por la que se convocan 6 becas de verano dirigidas estudiantes universitarios, que estén cursando el máster para su formación en la investigación astrofísica 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10068.pdf 
Publicat al BOE de 31-03-2022 
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT.- RESOLUCIÓ PRE/883/2022, de 18 de març, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant les temporades 2020-2021 i 2021-2022 (ref. BDNS 617698) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8638/1898919.pdf 
Publicat al DOGC de 31-03-2022 
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/660/2022, de 8 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional (ref. BDNS 614110) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8638/1898797.pdf 
Publicat al DOGC de 31-03-2022 
El període per presentar sol·licituds és de l'1 al 21 d'abril del 2022, tots dos inclosos.

Extracto de la Orden de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del PRTR 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-B-2022-9960.pdf 
Publicat al BOE de 30-03-2022 
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Orden de 23 de marzo de 2022, por la que se convocan las Ayudas para la realización de proyectos vinculados a la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano correspondientes a 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-B-2022-9978.pdf 
Publicat al BOE de 30-03-2022 
El plazo de presentación de solicitudes, por vía electrónica, será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, por la que se convoca el I Certamen artístico "Amigos de los Animales", modalidad cómic 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-B-2022-9979.pdf 
Publicat al BOE de 30-03-2022 
Plazo de presentación de solictudes. Tres meses a contar a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Orden CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las pequeñas y medianas empresas del sector del libro y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-B-2022-9895.pdf 
Publicat al BOE de 29-03-2022 
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCIÓ XGO/836/2022, d'11 de març, per la qual s'obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2022 (ref. BDNS 616567)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8636/1898460.pdf 
Publicat al DOGC de 29-09-2022 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà d'haver publicat aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza l'1 d'agost de 2022.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/837/2022, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2021 (Llavor i Producte) (ref. BDNS 617111)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8636/1898310.pdf 
Publicat al DOGC de 29-09-2022 
El termini per enviar la sol·licitud s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitzarà a les 14.00 hores (hora local de Barcelona) del 26 d'abril de 2022.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/838/2022, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors) per a l'any 2021 (ref. BDNS 617110) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8636/1898324.pdf 
Publicat al DOGC de 29-03-2022 
El termini per enviar la sol·licitud s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza a les 14.00 hores (hora local de Barcelona) del 26 d'abril de 2022.

RESOLUCIÓ ACC/820/2022, de 22 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2022 (ref. BDNS 616759) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898027.pdf 
Publicat al DOGC de 28-03-2022 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ ACC/822/2022, de 21 de març, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023 (ref. BDNS 616492) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898095.pdf 
Publiat al DOGC de 28-03-2022 
Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2022 s'han de formalitzar d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ACC/4/2022, de 24 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2022, i es poden presentar des de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2022. Això no obstant, s'admetran sol·licituds d'ajuts i sol·licituds de drets de la reserva de pagament bàsic dins els 25 dies naturals següents a la data límit fixada al paràgraf anterior. Durant aquest període, l'import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva de pagament bàsic, l'import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard. Les sol·licituds presentades transcorreguts els 25 dies naturals esmentats no s'admetran a tràmit.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898209.pdf 
Publicat al DOGC de 28-03-2022 
1 El termini d'obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'iniciarà: Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: en el termini de 20 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs. 
Programa 4 d'ajuts a les actuacions per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges: en el termini de 30 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs. Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: en el termini de 40 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT.- RESOLUCIÓ DSO/810/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de diverses beques Carnet Jove del programa Connecta't corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 616729)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898131.pdf 
Publicat al DOGC de 28-03-2022 
El termini de presentació de sol·licituds de beca s'inicia a les 9 h del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14 h del 19 d'abril de 2022.

Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2022 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9575.pdf 
Publicat al BOE de 26-03-2022 
El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 24 de marzo de 2022, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea del Programa "Cuerpo Europeo de Solidaridad" durante el 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9576.pdf 
Publicat al BOE de 26-03-2022 
Plazo de presentación de solicitudes. Todos los plazos de presentación de las solicitudes especificados expiran a las 12.00 h (mediodía), hora de Bruselas. 23 de febrero de 2022, para proyectos que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del mismo año; 4 de octubre de 2022, para proyectos que comiencen entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año siguiente.

Extracto de la Resolución de 24 de marzo de 2022, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa «Erasmus+» durante 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9577.pdf 
Publicat al BOE de 26-03-2022 
Todos los plazos de presentación de las solicitudes especificados expiran a las 12.00 h (mediodía), hora de Bruselas. 
Para la Acción clave 1.- Movilidad en el ámbito de la Juventud. 
Solicitudes de subvención de organizaciones acreditadas: 
Hasta el 23 de febrero a las 12.00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos que empiecen a partir del 1 de junio de 2022. 
Para proyectos de movilidad para jóvenes (Intercambios Juveniles), proyectos de movilidad para trabajadores en el ámbito de la Juventud, y actividades de participación juvenil: 
Hasta el 23 de febrero a las 12.00.00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos que empiecen entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2022; 
Hasta el 4 de octubre a las 12.00.00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos que empiecen entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2023. 
Para proyectos para la acción de inclusión de DiscoverEU: 
Hasta el 4 de octubre a las 12.00.00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos que empiecen entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2023. 
Para la Acción clave 2.- Asociaciones para la cooperación y asociaciones a pequeña escala. Hasta el 23 de marzo a las 12.00.00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos que empiecen entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022; 
Hasta el 4 de octubre a las 12.00.00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos que empiecen entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023. 

ORDRE EMT/51/2022, de 24 de març, per la qual s'obre la inscripció prèvia per sol·licitar l'ajut extraordinari adreçat a treballadors/ores afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8634/1897948.pdf 
Publicat al DOGC de 25-03-2022 
Termini per tramitar la inscripció prèvia El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 d´abril de 2022 i fins a les 14.00 hores del dia 14 d´abril de 2022.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×