open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 15 al 22 d'abril de 2022

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

25/04/2022

Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para cursos de formación en España dirigidos a profesorado extranjero de español y de materias impartidas en español que ejerce en el exterior 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-B-2022-12369.pdf 
Publicat al BOE de 22-04-2022 
Plazo de presentación de solicitudes.  15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este extracto de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 9 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas para la formación especializada en áreas y materias educativas en el ámbito de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-B-2022-12370.pdf 
Publicat al BOE de 22-04-2022 
Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «BOE».

Extracto de la Resolución de 19 de abril de 2022 de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones a Organizaciones Sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria, correspondiente al año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-B-2022-12371.pdf 
Publicat al BOE de 22-04-2022 
Plazo de presentación de solicitudes: Quince días a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ PRE/1080/2022, de 19 d'abril, de convocatòria del XXXIV Premi Internacional Catalunya. Amb la finalitat de reconèixer les persones que contribueixen decisivament amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món, es va crear el Premi Internacional Catalunya, mitjançant l'Acord del Govern de data 17 d'abril de 1989, que va aprovar-ne les bases i la primera convocatòria 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902579.pdf 
Publicat al DOGC de 22-04-2022 
Les candidatures al Premi Internacional Catalunya les presenten acadèmies, centres culturals o d'investigació i altres institucions de finalitat anàloga, o els membres del jurat, i han d'incloure un currículum de la persona candidata. Les propostes s'han d'adreçar a la Secretaria General del Departament de la Presidència, i poden ser presentades en el termini màxim de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ PRE/1081/2022, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin, consolidin i ajudin a la transició tecnològica de l'espai català de comunicació per a empreses privades titulars o arrendatàries de llicències per a la prestació de serveis de ràdio o televisió, en català o en aranès, corresponent a l'any 2022 (ref. BDNS 621196) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902585.pdf 
Publicat al DOGC de 22-04-2022 
El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1089/2022, de 13 d'abril, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 621670) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902449.pdf 
Publicat al DOGC de 22-04-2022 
El període per presentar sol·licituds és del 25 d'abril al 12 de maig del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1093/2022, de 13 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 621476) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902457.pdf 
Publicat al DOGC de 22-04-2022 
El període per presentar sol·licituds és del 25 d'abril al 25 de maig del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS .- RESOLUCIÓ CLT/1094/2022, de 13 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 621465) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902495.pdf 
Publicat al DOGC de 22-04-2022 
El període per presentar sol·licituds és del 25 d'abril al 25 de maig del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS .- RESOLUCIÓ CLT/1095/2022, de 13 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a obres de millora o per a l'adquisició d'equipament d'empreses d'arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 621464)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902477.pdf 
Publicat al DOGC de 22-04-2022
El període per presentar sol·licituds és del 25 d'abril al 16 de maig del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS .- RESOLUCIÓ CLT/1096/2022, de 13 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional (ref. BDNS 621463) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902425.pdf 
Publicat al DOGC  de 22-04-2022
El període per presentar sol·licituds és del 25 d'abril al 16 de maig del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS.- ANUNCI relatiu als Premis Sant Jordi 2023 XCII Cartell de premis i de borses d'estudi. L'Institut d'Estudis Catalans convoca, el dia 22 d'abril de 2022, els premis i borses d'estudi següents:

PREMIS DE L'IEC.- Premi PRAT DE LA RIBA de l'Institut d'Estudis Catalans Premi anual, ofert a una persona o a una entitat o institució que hagi contribuït decisivament amb el seu treball a estudiar, a difondre i/o a desenvolupar els valors culturals, científics o humans de les terres de llengua i cultura catalanes.

Premi CREU CASAS de l'Institut d'Estudis Catalans. Dones per canviar el món.Ofert (en aquesta convocatòria en la seva modalitat A) a una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l'alumnat femení en qualsevol àmbit (enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.)

Premi RAFAEL PATXOT I JUBERT.- Ofert a un treball de recerca, bibliogràfic o d'assaig sobre algun dels aspectes afins a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot i Jubert: cultura popular catalana, particularment la conservació del patrimoni en tots els seus aspectes (etnografia, el rol de la dona, música, arquitectura); l'excursionisme en la descoberta del territori i la llengua catalana (estudis filològics, didàctica de la llengua catalana, sociolingüística); història medieval catalana; història de les ciències a Catalunya; història local de Sant Feliu de Guíxols; dret internacional en la defensa dels drets i valors humans, i astronomia i meteorologia.

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica JOSEP PUIG I CADAFALCH d'Arqueologia i Història Antiga.- Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre arqueologia o història antiga.

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica PRÒSPER DE BOFARULL d'Història Medieval.- Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre història medieval de les terres catalanes.

Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques AUGUST PI I SUNYER de Ciències de la Salut.- Ofert a un investigador o una investigadora que treballi en un centre de recerca o en una universitat de les terres de llengua i cultura catalanes.

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Ciències Físiques (en honor de Montserrat Casas) Premi instituït l'any 1976 amb el nom de Premi EDUARD FONTSERÈ de Ciències Físiques.- Ofert a la millor tesi doctoral (defensada en els darrers cinc anys) o al millor treball d'investigació sobre ciències físiques.

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Teoria i Crítica d'Arquitectura (en honor de Lluís Domènech i Montaner).- Ofert a la millor tesi doctoral (defensada en els darrers cinc anys) o al millor treball d'investigació sobre arquitectura de les terres catalanes.

Premi IEC de la Secció Filològica MARIÀ AGUILÓ de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre gramàtica històrica o història de la llengua.

Premi IEC de la Secció Filològica JOAN COROMINES de Lexicografia i Onomàstica.- Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre lexicografia o sobre onomàstica.

Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials CARME KARR d'Investigació i Assaig.- El premi s'ofereix a un treball d'investigació o d'assaig sobre temes dels àmbits de comunicació i antropologia, dret, economia, filosofia, geografia i demografia, pedagogia i psicologia, sociologia i ciència política.

Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials SALVADOR GINER de Tesis Doctorals.- El premi s'ofereix a una tesi doctoral sobre qualsevol de les matèries de la SFCS: comunicació i antropologia, dret, economia, filosofia, geografia i demografia, pedagogia i psicologia, sociologia i ciència política.

PREMIS DE LES SOCIETATS FILIALS DE L'IEC:

Premi dels Amics de l'Art Romànic (per a estudiants).- Ofert a un treball d'investigació, bibliogràfic o d'assaig sobre art i cultura catalanes període preromànic o romànic.

Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació (per a estudiants).- Ofert a un treball d'investigació, bibliogràfic o d'assaig sobre les ciències de l'alimentació, en dues categories: una primera categoria per a treballs d'estudiants de grau i de postgrau i una segona per a treballs d'estudiants de doctorat.

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants i graduats o postgraduats recentment).- Ofert a un treball inèdit, escrit en català, d'investigació sociològica, teòric o empíric. Se'n valorarà l'enfocament innovador, el rigor metodològic, l'impacte social i la solidesa argumental. S'estableixen dues categories: una adreçada a joves graduats durant els darrers tres anys, i una altra adreçada a joves postgraduats en màsters o doctorats.

Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva.- Ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l'àmbit de la sociologia, és un reconeixement a l'aportació científica desenvolupada en aquest camp i a l'impacte que ha tingut la seva tasca en la societat.

Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris (per a estudiants).- Ofert a un treball d'investigació, bibliogràfic o d'assaig sobre agricultura.

Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris a un treball de recerca de batxillerat (per a estudiants).- Ofert a un treball de recerca de batxillerat sobre aspectes de diferents temes de l'agricultura, la ramaderia, l'agroindústria, la silvicultura, la jardineria i el món rural en l'àmbit territorial de Catalunya, des de qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o divulgatiu.

Premi Catalunya d'Economia.- Ofert a la millor obra o tesi doctoral sobre l'economia de Catalunya i/o les altres terres de llengua i cultura catalanes, publicada a partir de l'1 de gener del 2019.

Premi Ferran Armengol i Tubau.- Ofert a la millor obra o tesi doctoral sobre les assegurances, des de les perspectives econòmica, jurídica, històrica, financera o social, publicada a partir de l'1 de gener de 2018.

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics (per a estudiants).- Ofert a un treball inèdit d'estudi i investigació sobre qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics.

Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme.- Ofert al millor treball sobre judaisme o hebraisme.

Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'història de la ciència amb una orientació professional.- Ofert a treballs de fi de màster d'història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'història de la ciència amb una orientació acadèmica.- Ofert a treballs de fi de màster d'història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d'estudiants d'ensenyament secundari obligatori i postobligatori.- Ofert a treballs de recerca, individual o col·lectiva i tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

Premi de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (per a estudiants).- Ofert a un estudi diagnòstic d'una àrea urbana o territorial de Catalunya, o bé a un projecte o proposta d'ordenació d'una àrea territorial o urbana de Catalunya.

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional Leandre Cervera.- Ofert a un o una professional rellevant en l'estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que hagi contribuït de manera destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de llengua catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits. Aquest premi no té dotació econòmica.

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic.- Ofert als autors responsables d'una publicació científica que hagi contribuït d'una manera significativa a l'avenç de l'àmbit de les ciències biològiques, realitzada majoritàriament en els territoris de llengua catalana.

Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació.- Ofert a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d'algun tema pertanyent a l'àmbit de les ciències biològiques.

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador o a la jove investigadora.- Ofert a la millor tesi doctoral dins l'àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de llengua catalana i escrita en català, espanyol o anglès.

Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat (per a estudiants).- Ofert a l'autor o autora del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d'ensenyament secundari dels territoris de llengua catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria.

Premi Societat Catalana de Biologia a una start-up.- Ofert a la millor empresa emergent (start-up) del sector biotecnològic o de ciències biològiques, que estigui en fase de desenvolupament d'un producte o servei i que hagi estat fundada a Catalunya o en territoris de llengua catalana a partir de l'1 de gener de 2017.

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de recerca de batxillerat (per a estudiants).- Ofert a dos treballs de recerca (TREC) de batxillerat amb un elevat contingut de física i realitzats per alumnes de centres públics, concertats o privats dels Països Catalans.

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de fi de grau (per a estudiants).- Ofert a un treball de fi de grau (TFG) d'un grau que tingui un elevat contingut de física, realitzat per alumnes d'universitats de terres de llengua catalana.

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants).- Ofert a un treball de fi de màster (TFM) d'un màster que tingui un elevat contingut de física, realitzat per alumnes d'universitats de terres de llengua catalana.

Premi Joan Vilà-Valentí de Geografia (Societat Catalana de Geografia) (per a estudiants de batxillerat).- Ofert al millor treball de recerca individual o col·lectiva, tutelat, escrit en català, realitzat per estudiants de batxillerat de les terres de llengua catalana com a part del seu currículum, i que tingui com a aspecte principal la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants).- Ofert a un treball d'iniciació a la recerca en geografia.

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques.- Ofert a l'autor/a o als autors d'un treball publicat o realitzat en els darrers dos anys (2021 i 2022) que contribueixi a fer visible la importància de la matemàtica en el nostre món, a transmetre el coneixement matemàtic a un públic més ampli que els mateixos especialistes i a promoure tot el que pugui ajudar a l'extensió del prestigi de la matemàtica en la nostra societat.

Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques).- Ofert als millors treballs de fi de grau (TFG) de matemàtiques amb l'objectiu d'incentivar els alumnes en l'elaboració de treballs de bon nivel.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques (per a estudiants).- Ofert a un treball d'investigació matemàtica que pot haver estat desenvolupat en un treball de fi de màster o en la fase inicial del doctorat. Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats a partir de l'1 de febrer de 2018.

Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants).- Ofert a un treball de fi de grau (TFG) de química realitzat per alumnes d'universitats de terres de llengua catalana.

Premi de la Societat Catalana de Química a l'Excel·lència Científica.- L'objectiu és reconèixer la trajectòria científica d'una persona en l'àrea de la química.

Premi de la Societat Catalana de Química al Talent Científic Emergent.- Es convoquen dos premis per a investigadors joves. L'objectiu és valorar llur trajectòria científica i llur capacitat de lideratge científic emergent en l'àrea de la química.

Premi de la Societat Catalana de Química a l'Excel·lència Educativa.- L'objectiu és reconèixer la trajectòria docent d'una persona en l'àrea de la química en l'àmbit preuniversitari.

Premi de la Societat Catalana de Química a la Innovació Educativa.- Es valoraran les tasques i els treballs d'innovació educativa portats a terme per a la millora de l'ensenyament de la química, tant a l'aula com en activitats extraacadèmiques.

Premi de la Societat Catalana de Química a l'Activitat Divulgadora.- Es valoraran les tasques de divulgació de la química dutes a terme en qualsevol àmbit amb l'objectiu de millorar la formació de la cultura química de la ciutadania.

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística.- Ofert a un treball de recerca o d'assaig sociolingüístic, redactat en qualsevol llengua i publicat per autors residents als països de llengua catalana o amb afiliació a les seves universitats.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants).- Ofert a un treball d'investigació, bibliogràfic o d'assaig sobre tecnologia.

Premi Jordi Monés i Pujol-Busquets per a treballs de fi de grau en història de l'educació.- Per a treballs d'estudiants universitaris i titulats que hagin defensat el TFG durant els cursos 2020-2021 o 2021-2022.

PREMIS, AJUTS I BORSES DE LES FUNDACIONS I CENTRES DE L'IEC:

Premi Ferran Sunyer i Balaguer.- Ofert a una monografia matemàtica de caràcter expositiu que presenti els darrers desenvolupaments d'una àrea activa en recerca a la qual la persona concursant hagi contribuït de manera important.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer).- Ofert a autors de reportatges o activitats, en qualsevol llengua, de caràcter generalista, sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques (ensenyament, recerca, divulgació, presència en la societat, etc.), produïts en les terres de llengua i cultura catalanes en els dotze mesos anteriors a la data de resolució.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer.- La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de l'editorial Birkhäuser, convoca aquestes borses, ofertes als millors projectes d'estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.

Premi Fundació Mercè Rodoreda.- Ofert al millor treball d'investigació inèdit, en qualsevol llengua, sobre la novel·la i el conte del segle xx i en especial sobre l'obra de Mercè Rodoreda.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda.- Oferts a graduats universitaris, la Fundació Mercè Rodoreda convoca fins a quatre ajuts per a l'elaboració d'un treball en una de les línies següents: Estudi de la novel·la catalana feta entre els anys 1939 i 1983, estudi de la recepció crítica de l'obra en general o d'alguna obra en particular de Mercè Rodoreda en un país o en un grup de països, i estudi d'un tema lliure relacionat amb la vida o l'obra de Mercè Rodoreda.

Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris.- Ofert a qualsevol empresa alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països Catalans.

Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la millora de l'alimentació de la població o l'educació alimentària.- Ofert a qualsevol indústria alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països Catalans.

Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d'una trajectòria d'excel·lència en el camp de la nutrició.- Ofert en reconeixement de la trajectòria vital d'excel·lència en el camp de l'alimentació i la nutrició a Catalunya i als Països Catalans 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902435.pdf 
Publicat al DOGC de 22-04-2022 
Si no s'indica una altra cosa en les condicions específiques de cada premi, aquests premis es regeixen per les condicions generals següents: 
Termini d'admissió de candidatures: fins el 2 de desembre de 2022.
Lliurament dels premis: abril del 2023 

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-B-2022-12245.pdf 
Publicat al BOE de 20-04-2022 
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2022 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad para el año 2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-B-2022-12250.pdf 
Publicat al BOE de 20-04-2022
Plazo de presentación de solicitudes: Se formalizarán exclusivamente por vía electrónica, accediendo al formulario a través de la Sede electrónica, cuya dirección es https://sede.mscbs.gob.es/ registroElectronico/formularios.htm, en un plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2022 del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/19/pdfs/BOE-B-2022-12192.pdf 
Publicat al BOE de 19-04-2022
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 27 de abril de 2022 y finalizará el día 27 de mayo de 2022, a las 14:00:00 horas (hora peninsular).

RESOLUCIÓ PRE/998/2022, de 31 de març, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2022 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2022-2023 (ref. BDNS 619349)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901754.pdf 
Publicat al DOGC de 19-04-2022 
El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMT/1049/2022, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ (ref. BDNS 620920)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901648.pdf 
Publicat al DOGC de 19-04-2022 
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 17 maig de 2022.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMT/1050/2022, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers (ref. BDNS 620919) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901748.pdf 
Publicat al DOGC de 19-04-2022 
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 13 de maig de 2022.

RESOLUCIÓ ACC/1055/2022, de 8 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental, per als anys 2022 i 2023, per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (ref. BDNS 620287)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901702.pdf 
Publicat al DOGC de 19-04-2022
El termini de presentació de sol·licituds acompanyades de la documentació que preveu l'apartat 9 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS .- RESOLUCIÓ CLT/894/2022, de 25 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats de les formacions musicals estables (ref. BDNS 617873)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901756.pdf 
Publicat al DOGC de 19-04-2022 
El període per presentar sol·licituds és del 20 d'abril al 5 de maig de 2022, tots dos inclosos.

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×