menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria de Junta de Govern | Premis, Beques i Subvencions

Premi Feixó Carreras per a noves promocions 2022

El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret Processal o Organització Judicial  per part de col·legiats i col·legiades de l'ICAB que hagin obtingut el seu títol de graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.

29/07/2022

1. El Premi està dotat amb 3.000 euros.

2. Podran optar al Premi els col·legiats i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que hagin obtingut el seu títol de graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.

3. El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret Processal o Organització Judicial.

4. Les persones interessades hauran de presentar al Registre del Col·legi de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona) o per correu electrònic a secretariadejunta@icab.cat dins del termini establert, la sol·licitud normalitzada adreçada a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

- El títol del tema escollit pel concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.

- La bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.

- El calendari d’execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d’aquest.

- El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.

Igualment, s’acompanyarà un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

5. La data límit de presentació serà l’1 de desembre de 2022. Per a aquells treballs enviats per correu certificat, la data del mata-segells determinarà l’acceptació o no de l’enviament.

6. No podran presentar-se al Premi Feixó Carreras els/les concursants que participin en un altre Premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2022 ni tampoc les persones treballadores o col·laboradores no docents de l’ICAB

7. El Jurat del Premi serà la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

8. La Junta de Govern designarà una Comissió Dictaminadora integrada per tres o cinc membres, encarregada d’examinar la documentació aportada pel concursant i valorar-la, a l’efecte de la concessió de la borsa de treball. La Comissió Dictaminadora tindrà en compte la qualitat del treball promès per cadascun de les persones concursants, les garanties de la seva realització i l’interès i l’actualitat del tema que cadascun proposi desenvolupar, sense que tingui que donar preferència a un o un altre criteri.

La Comissió Dictaminadora podrà fer els suggeriments que estimi convenients per millorar el treball, els quals seran comunicats a la persona interessada per tenir la seva acceptació o observacions.

9. Vist l’informe de la Comissió Dictaminadora, la Junta de Govern decidirà lliurement l’adjudicació del Premi i ho comunicarà a la persona afavorida perquè, en el termini que se l’indiqui, signi amb el Col·legi l’oportú conveni. La Junta de Govern es reserva el dret de fer menció especial d’algun dels projectes no premiats que, per la seva qualitat i interès, se’n facin dignes.

10. La Junta de Govern designarà, al mateix temps, una persona especialitzada en el tema del treball perquè en controli l’execució i orienti al o la concursant durant la realització d’aquest, i que informarà periòdicament la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sobre el seu desenvolupament, especialment abans del venciment de cadascun dels terminis assenyalats per al lliurament de l’import del Premi.

11. El conveni que haurà de subscriure la persona beneficiaria del Premi, contindrà les clàusules següents:

a) L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.

b) Subjecció al control de l’assessor/a designat/da per la Junta de Govern.

c) Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests la persona beneficiària hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat. L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

12. Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari, prèvia sol·licitud del beneficiari/a avalada per l’assessor/a, però no autoritzaran el pagament dels terminis corresponents del Premi fins que no s’hagi realitzat la part del treball convinguda. S’exceptuen els casos extraordinaris que autoritzi expressament la Junta de Govern. El beneficiari/a que es retardi en la realització del treball, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de tornar al Col·legi la part d’aquest que ja hagi rebut.

13. Un cop finalitzat el treball el/la concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar i també en format electrònic, juntament amb l’informe final de l’assessor/a, que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar la forma i el lloc.

14. El Col·legi es reserva els drets d’una primera edició en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. Un cop passats sis mesos després del lliurament del treball sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació s’entendrà que renuncia a aquest.

15. Si no es presentés cap persona al concurs, o la Junta de Govern decidís que cap concursant és mereixedor/a del Premi, l’import del Premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

16. El nom del guanyador/a del Premi es farà públic durant una de les sessions solemnes dels actes organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2023 o en el marc d’un altre acte organitzat per l’ICAB.

17. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases. Els convocats resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

 Barcelona, juliol 2022

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT (Consulteu document 'Bases del premi' en PDF) 

Documents

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×