open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Delegació d'Arenys de Mar | Arenys de Mar

Acord en relació a la convocatòria d’eleccions a la Delegació d’Arenys de Mar

1. De conformitat amb les previsions de l’article 7 i següents del Reglament de Règim Interior de les Delegacions del Col·legi (aprovat per Acord de la Junta de Govern de 27 setembre de 2016), la Junta de Govern, en sessió ordinària de 5 de febrer de 2019, ha acordat convocar eleccions per al dilluns, 25 de març de 2019 per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial d’Arenys. 
05/02/2019

2. Seran electores totes les persones col·legiades exercents amb domicili professional i no exercents amb domicili de residència en la demarcació de la Delegació territorial de Arenys de Mar, en la data de la convocatòria electoral.

El cens electoral podrà consultar-se a la seu de la Delegació territorial d’Arenys (C/ Auterive s/n, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) fins a 5 dies naturals abans de la celebració de les eleccions, per tal que es pugui sol·licitar la rectificació d’errors.

3.Podran ser candidates les persones col·legiades exercents que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

a)  Estar al corrent de les obligacions col·legials.

b) Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció d’un any amb un domicili professional en la demarcació de la Delegació territorial d’Arenys.

c)  No estar inhabilitades.

d) No formar part de la Junta de Govern ni tenir la condició de delegat ni sotsdelegat en actiu.

Les candidatures, que seran tancades, hauran d’incloure candidats i candidates per proveir els càrrecs de delegat i sotsdelegat.

Les candidatures es presentaran al Registre General del Col·legi o al de la Delegació dins els quinze dies naturals posterior a la convocatòria és a dir, fins al dijous, 21 de febrer de 2019, inclòs aquest i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació.

Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, i no s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

La presentació de les candidatures podrà efectuar-se a la seu de la Delegació territorial d’Arenys de Mar (C/ Auterive s/n, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o al Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283 de Barcelona, planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 20 hores).

4.    Dins del set dies naturals posteriors a la finalització del termini de presentació de candidatures, és a dir, el divendres, 1 de març de 2019, la Junta de Govern proclamarà els candidats que reuneixin els requisits establerts i en motivarà les exclusions. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’anuncis del Col·legi i de la Delegació, així com a la pàgina web de la Corporació.

5.  La resolució d’inclusió o exclusió d’una candidatura podrà impugnar-se davant de la Junta de Govern dins del termini de tres dies des de la notificació al persona interessada i la Junta de Govern resoldrà sobre el recurs dins dels set dies naturals posteriors a la impugnació.

6. Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de Govern desconvocarà les eleccions i declararà electes als candidats que s’hagin proclamat.

7.  Durant la jornada electoral la Mesa, estarà integrada pel Diputat de la Junta de Govern responsable de les Delegacions o en qui delegui, que actuarà com a President, i per un membre del personal administratiu del Col·legi que actuarà com a Secretari. El dia de les votacions, la Mesa Electoral quedarà constituïda a la seu de la Delegació d’Arenys de Mar (C/ Auterive s/n,) a les 10 hores del matí i es podrà dipositar el vot presencialment fins a les 14 hores, moment en què començarà l’escrutini.

8. L’exercici del dret de vot pels qui tinguin la condició d’electors serà personal, secret, lliure i directe i no s’admetrà el vot per delegació. A cada persona col·legiada exercent li corresponen dos vots i a cada no exercent un vot.

Barcelona,  5 de febrer de 2019

Jesús Sánchez Garcia

Secretari

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×