open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 5 de agosto al 1 de septiembre de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

01/09/2023

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Formación Profesional de fecha 29 de agosto de 2023 por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en la Formación Profesional en el año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/01/pdfs/BOE-B-2023-24805.pdf
Publicat al BOE d’01-09-2023
Plazo de presentación de solicitudes Veinte días (20) hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL.- RESOLUCIÓ EMT/2935/2023, de 4 d'agost, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions de la línia 1 del programa Ocell de foc (ref. BDNS 712358)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8992/1990253.pdf
Publicat al DOGC d’01-09-2023
El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, començarà a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 14.00 hores del desè dia hàbil a comptar des del dia que comenci el termini.

RESOLUCIÓ ACC/2978/2023, de 28 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts destinats a compensar les pèrdues de les microempreses de la indústria cervesera com a conseqüència de l'agressió d'Ucraïna per part de Rússia per a 2023 (ref. BDNS 714189)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8991/1990134.pdf
Publicat al DOGC de 31-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/2979/2023, de 27 d'agost, per la qual s'obre convocatòria dels ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l'any 2024 (ref. BDNS 714183)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8991/1990132.pdf
Publicat al DOGC de 31-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds de l'ajut s'inicia el 8 de setembre de 2023 i finalitza el 6 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'elaboració dels plans de desplaçaments d'empresa (ref. BDNS 695330)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8991/1990059.pdf
Publicat al DOGC de 31-08-2023
El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 3 anys naturals a comptar des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o fins a esgotar el pressupost màxim fixat.

Extracto de la Resolución, de 17 de agosto de 2023, del Ministerio de Consumo, por la que se convocan becas de formación en materia de investigación y control de la calidad de los productos de consumo para el ejercicio 2023-2024 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/30/pdfs/BOE-B-2023-24727.pdf
Publicat al BOE de 30-08-2023
El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ EMT/2961/2023, de 21 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions de l'any 2023 per a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball (ref. BDNS 713259)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8988/1989882.pdf
Publicat al DOGC de 28-08-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, començarà a les 9.00 hores del dia 18 de setembre de 2023, i finalitzarà a les 13.00 hores del dia 2 d'octubre de 2023.

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA.- RESOLUCIÓ JUS/2934/2023, de 28 de juny, per la qual es convoquen els Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista 2023 a treballs d'investigació, iniciatives i pràctiques orientats a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia, impulsats per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats, així com al reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp (ref. BDNS 706123)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8988/1989842.pdf
Publicat al DOGC de 28-08-2023
El termini de presentació de les sol·licituds, pel que fa als premis de les categories A i B, és de 30 dies naturals comptats de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El darrer dia del termini es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 hores. Pel que fa al premi de la categoria C, no s'ha de presentar cap sol·licitud, ja que les candidatures seran proposades, indistintament, per membres del ple de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista o per membres del jurat, segons estableix el punt 5 de les bases reguladores.

Extracto de la Orden de 17 de agosto de 2023, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Aulas por la Igualdad: Premios Irene 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/25/pdfs/BOE-B-2023-24489.pdf
Publicat al BOE de 25-08-2023
El plazo para la presentación de las solicitudes de participación comenzará a las 0:00 horas del día 1 de septiembre y finalizará a las 15:00 horas del día 29 de septiembre de 2023.

Extracto de la Resolución de 21 de agosto 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" durante el curso 2023-2024 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/24/pdfs/BOE-B-2023-24454.pdf
Publicat al BOE de 24-08-2023
El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado y finalizará el 25 de septiembre de 2023.

Extracto de la Orden de 18 de agosto de 2023, por la que se convoca para el año 2023 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva "línea a" para el desarrollo de actividades de interés general consideradas de interés social, en el ámbito de la investigación científica y técnica y protección al medio ambiente en materias de competencia estatal 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/23/pdfs/BOE-B-2023-24381.pdf
Publicat al BOE de 23-08-2023
El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado", según los artículos 14 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Extracto de la Convocatoria Subvenciones concurrencia competitiva Memoria Democrática 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/22/pdfs/BOE-B-2023-24294.pdf
Publicat al BOE de 22-08-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ ACC/2750/2023, de 20 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2023 (ref. BDNS 709427)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8984/1989392.pdf
Publicat al DOGC de 22-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EDU/2902/2023, de 2 d'agost, per la qual s'obre procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a associacions, fundacions i organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari per a l'any 2023 (ref. BDNS 711366)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8977/1988692.pdf
Publicat al DOGC de 10-08-2023 
El període per presentar el formulari de sol·licitud i el formulari de justificació és des del 28 d'agost fins al 15 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ EDU/2903/2023, de 2 d'agost, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a projectes de recerca educativa en nivells no universitaris durant el període 2023-2026 (ref. BDNS 711367)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8977/1988672.pdf
Publicat al DOGC de 10-08-2023
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació que estableix la base reguladora 11 de l'Ordre EDU/176/2023, de 4 de juliol, comença l'1 de setembre de 2023 i finalitza el 21 de setembre de 2023.

ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de les prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona de l’any 2023 (ref. BDNS 711240)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8977/1988690.pdf
Publicat al DOGC de 10-08-2023
El termini per la presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC i al BOPB i finalitza el 31 d'octubre de 2023 inclòs

Extracto de la Resolución de 7 de agosto de 2023, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2023 de concesión de subvenciones destinadas a financiar Proyectos de I+D+I vinculados a la Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas dentro de la actuación coordinada ISCIII-CDTI para el fomento de la colaboración públicoprivada del PERTE para la Salud de Vanguardia, iniciativa TRANSMISIONES
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/08/pdfs/BOE-B-2023-23508.pdf
Publicat al BOE de 08-08-2023
El plazo de generación y presentación de las solicitudes y de la restante documentación necesaria se inicia el 10 de agosto de 2023 y finaliza a las 15:00 horas, hora peninsular, del 19 de septiembre de 2023.

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA.- La Delegación Territorial de la ONCE en Catalunya convoca la XXVI edición del Premio literario Roc Boronat, con el fin de fomentar la creación literaria en lengua catalana entre los escritores, de cualquier nacionalidad, y entre las personas ciegas o con discapacidad visual grave
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/08/pdfs/BOE-B-2023-23521.pdf
Publicat al BOE de 08-08-2023

RESOLUCIÓ ACC/2874/2023, d'1 d'agost, per la qual es convoca l'ajut temporal excepcional destinat a les persones productores dels sectors boví, equí, cunícola, oví i cabrum de carn en extensiu i semiextensiu i del boví, oví i cabrum de llet i l'apícola afectats per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna (ref. BDNS 711101)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8974/1988126.pdf
Publicat al DOGC de 07-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies que compta des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2023, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 710483)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8974/1988124.pdf
Publicat al DOGC de 07-08-2023
El termini de presentació de sol·licituds de les accions de suport a la formació s'obre el dia següent de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 22 de setembre de 2023 a les 14 hores.

Extracto de la Orden por la que se establecen las nuevas bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas para la realización de proyectos del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión - Banda Ancha (Convocatoria - ÚNICOBanda Ancha 2023) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/05/pdfs/BOE-B-2023-23318.pdf
Publicat al BOE de 05-08-2023
El plazo para la presentación de las solicitudes se inicia el día siguiente a la publicación de la orden de bases en el Boletín Oficial del Estado y finaliza a las trece horas del día 15 de septiembre de 2023.

Share

It may interest you

  • Biblioteca | Press releases | Headlines

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×